+32 468 48 18 50 info@bnbeikenlaan12.be

B&B Eikenlaan 12 te Genk

(Versie 2.6 24/12/2022)

Algemene voorwaarden 

Wij heten u van harte welkom in B&B Eikenlaan 12 en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1.  Algemeen

 • Stephan de Wit is eigenaar en beheerder van B&B Eikenlaan 12 . De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid of een kennis, mocht dit door omstandigheden nodig zijn.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Eikenlaan 12, gevestigd aan de Eikenlaan 12 te Genk (België).
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst gaan deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B Eikenlaan 12 zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers tijdens het verblijf te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, de toegang tot B&B Eikenlaan 12 ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van B&B Eikenlaan 12 dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

2.  Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) per e-mail of via het reserveringsformulier op de website (www.bnbeikenlaan12.be) worden aangegaan of via andere boeking kanalen.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Eikenlaan 12 een bevestiging per e-mail met een betalingsverzoek. Op dat moment is de reservering “in optie” en worden de door u gekozen dagen voor u vrijgehouden. Indien de betaling binnen de gestelde termijn door B&B Eikenlaan 12 is ontvangen, dan is de reservering definitief. Hier ontvangt u per e-mail bericht van. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan vervalt de optie en de reserveringsaanvraag.
 • Op bepaalde tijden zal het via de website (www.bnbeikenlaan12.be) mogelijk zijn om bij het boeken direct te betalen. Het direct betalen maakt de boeking niet definitief aangezien er nog de mogelijkheid bestaan voor B&B Eikenlaan 12 om de reservering niet te accepteren. In dat geval zal het betaalde bedrag volledig zonder aftrek van kosten zo spoedig mogelijk terggestort worden op de rekening waarvan de betaling is verricht. In het geval van een betaling via Mollie vanaf een Belgische rekening is het voor ons niet zichtbaar vanaf welke Belgische rekening de betaling heeft plaatsgevonden. In dat geval zal u gevraagd worden uw IBAN rekening nummer door te geven.
 • Op het reserveringsformulier van de website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3.  Betaling

 • Alle verblijfskosten dienen binnen 7 dagen na de reserveringsaanvraag te worden voldaan op bankrekeningnummer IBAN BE17973175636621 / BIC ARSPBE22.
 • In uitzonderlijke gevallen en alleen in overleg kunnen de verblijfskosten bij aankomst contant of via Payconic te worden voldaan.
 • De actuele tarieven vindt u terug onder ‘Prijzen’ op onze website.
 • We hanteren een borg van € 75 ongeacht de lengte van uw verblijf. Deze wordt vooraf met de huurprijs in rekening gebracht. Na controle van de accommodatie zal uiterlijk 5 werkdagen na uw vertrek de borg teruggestort worden op uw rekening (dezelfde rekening waarmee de huurprijs is betaald).
 • Indien u uw verblijf en borg heeft betaald bij aankomst, dan dient u het borgformulier in te vullen met uw bankgegevens zodat wij de borg op uw rekening kunnen terugstorten.

4.  Ontbijt

 • Het ontbijt is optioneel bij te boeken in de vorm van een luxe ontbijtmand. Deze ontbijtmand wordt niet door onszelf verzorgd maar door TwoCooks in Genk.
  B&B Eikenlaan 12 verzorgt dus alleen het doorgeven van de bestelling van u als gast bij TwoCooks en het overboeken van uw betaling van het ontbijt aan TwoCooks. Derhalve kan B&B Eikenlaan 12 niet aansprakelijk worden gesteld voor zowel de inhoud als de verzorging van de ontbijtmand. Dit neemt niet weg dat wij als B&B Eikenlaan 12 er alles aan zullen doen om wat het bestellen en bezorgen van het ontbijt het voor u zo prettig en gemakkelijk mogelijk te maken. En eventueel door middel van het bemiddelen bij klachten over de verzorging en bezorging van het ontbijt.
 • De gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van eventuele allergieën, voedselintoleranties of diëten.

 5.  Annulering

 • We begrijpen dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen zijn waardoor u niet kunt komen. Mocht dat het geval zijn, dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.
 • Bij tijdige annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum vindt volledige restitutie plaats. Daarna vindt er geen restitutie plaats. Wij adviseren u dan ook om te overwegen een annuleringsverzekering af te sluiten, mocht u deze nog niet hebben.
 • Bij elke annulering (dus ook binnen 30 dagen) zal de borg z.s.m. na de annulering teruggestort worden.
  Bij annulering zal het eventueel geboekte en betaalde ontbijt teruggestort worden, tenzij de annulering te laat is en
  het ontbijt door TwoCooks al voorbereid is. Ook bij vroegtijdig vertrek zal er alleen ontbijtkosten terugbetaald worden als het betreffende ontbijt nog niet was voorbereid door TwoCooks.

 

Huishoudelijk reglement

1.  Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst bent u tussen 15.30 en 18.30 uur van harte welkom in uw verblijf. Later aankomen is eventueel mogelijk, maar wel even in overleg. Bagage kan indien dit mogelijk is voor ons eerder worden gebracht.
 • Op de dag van vertrek nemen we graag voor 10u weer afscheid.
 • Ter legitimatie zullen wij u vragen om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen. Hiervan zullen we een kopie maken die uiterlijk 7 werkdagen na uw vertrek vernietigd zal worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

2. Uw verblijf

 • Gebruik van B&B Eikenlaan 12 door andere personen dan de huurders, is niet toegestaan.
 • Wij vragen u vriendelijk tijdens uw verblijf netjes met de inventaris en het meubilair om te gaan.
 • Ook vragen we u vriendelijk om geen geluidsoverlast te veroorzaken aangezien we hier ook als gezin wonen. Dit betekent dat het zeker tussen 22:00 en 7:00 uur stil genoeg dient te zijn dat de andere bewoners geen geluidsoverlast hebben.
 • B&B Eikenlaan 12 is alleen tussen 6.00 en 00.00 uur toegankelijk. Andere toegangstijden zijn in overleg.

3.  Veiligheid en Milieu

 • Parkeren kan gratis op eigen terrein voor de deur.
 • Afval kunt u gescheiden deponeren in de daarvoor bestemde vuilbakken.
 • Een EHBO-doos is aanwezig (witte kastje in de sauna kamer).
 • Een huisdier meenemen is niet mogelijk.
 • De B&B is volledig rookvrij, ook buiten (voor en naast het huis).
 • De slaapkamers zijn geschikt voor een overnachting met maximaal twee personen. Er kan geen kinderbedje worden bijgeplaatst.

 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vriendelijke groeten,
Stephan & Etha de Wit.

 

B&B Eikenlaan 12 in Genk

(Version 2.5 16/08/2022)

Terms and Conditions 

We would like to welcome you to B&B Eikenlaan 12 and request you to familiarize yourself with these General Terms and Conditions.

1. General

 • Stephan de Wit is the owner and manager of B&B Eikenlaan 12. The owner can be replaced by a family member or an acquaintance, if this is necessary due to circumstances.
 • These General Terms and Conditions apply to all users of B&B Eikenlaan 12, located at Eikenlaan 12 in Genk (Belgium).
 • When entering into a rental agreement, these General Terms and Conditions come into effect.
 • A copy of these Terms and Conditions will be provided to users free of charge upon request.
 • Tenants must have a permanent place of residence or residence and be at least 21 years of age or older.
 • The administrator is not liable for damage, loss or theft of property of the users. In case of disputes, all (legal) costs are for the account of the users.
 • All risks related to a stay at B&B Eikenlaan 12 are for the account of the users.
 • Damage and loss of movable and immovable property of the owner must be reported by the users during the stay and reimbursed to the owner.
 • Guests must follow the administrator’s instructions.
 • The manager can deny and/or refuse guests access to B&B Eikenlaan 12 in the event of violation of these General Terms and Conditions and in the event of inappropriate behaviour, without further notification and statement of reasons and without refund of accommodation costs.
 • The administration of the administrator is decisive in the event of a difference of opinion, unless the users can prove otherwise.
 • Guests of B&B Eikenlaan 12 must adhere to the House Rules below.

2. Reservation and confirmation

 • The rental agreement can be entered into (subject to availability) by e-mail or via the reservation form on the website (www.bnbeikenlaan12.be) or via other booking channels.
 • After receiving your reservation request, B&B Eikenlaan 12 will send a confirmation by e-mail with a payment request. At that moment the reservation is “in option” and the days you have chosen will be kept free for you. If the payment is received by B&B Eikenlaan 12 within the set term, the reservation is final. You will be notified by e-mail. If the payment is not received within the specified period, the option and the reservation request will expire.
 • At certain times it will be possible to pay directly when booking via the website (www.bnbeikenlaan12.be). Direct payment does not make the booking final as there is still the possibility for B&B Eikenlaan 12 not to accept the reservation. In that case, the paid amount will be refunded in full, without deduction of costs, as soon as possible to the account from which the payment has been made. In the case of a payment via Mollie from a Belgian account, it is not visible to us from which Belgian account the payment has been made. In that case you will be asked to provide your IBAN account number.
 • The reservation form of the website refers to these General Terms and Conditions.

3. Payment

 • All accommodation costs must be paid within 7 days after the reservation request to bank account number IBAN BE17973175636621 / BIC ARSPBE22.
 • In exceptional cases and only in consultation, the accommodation costs can be paid on arrival in cash or via Payconic.
 • The current rates can be found under ‘Prices’ on our website.
 • We use a deposit of € 75 regardless of the length of your stay. This will be charged in advance with the rental price. After checking the accommodation, the deposit will be refunded to your account (the same account with which the rent was paid) no later than 5 working days after your departure.
 • If you have paid your stay and deposit upon arrival, you must fill in the deposit form with your bank details so that we can refund the deposit to your account.

4. Breakfast

 • Breakfast can optionally be booked in the form of a luxury breakfast basket. This breakfast basket is not provided by ourselves, but provided by TwoCooks in Genk.
  B&B Eikenlaan 12 so only passing on your order as a guest at TwoCooks and transferring your payment for breakfast to TwoCooks. Therefore, B&B Eikenlaan 12 cannot be held liable for both the content and the care of the breakfast basket. This does not alter the fact that we as B&B Eikenlaan 12 will do everything we can to make ordering and delivering breakfast as pleasant and easy as possible for you. And possibly by mediating complaints about the care and delivery of breakfast.
 • The guests are responsible for informing them of any allergies, food intolerances or diets.

 5. Cancellation

 • We understand that there can always be unforeseen circumstances that prevent you from coming. If that is the case, we kindly ask you to report this to us as soon as possible.
 • In case of timely cancellation up to 30 days before the commencement date, a full refund will be made. After that, no refund will be made. We therefore advise you to consider taking out cancellation insurance, if you do not already have one.
 • In the event of any cancellation (including within 30 days), the deposit will be refunded as soon as possible after the cancellation.
 • In the event of cancellation, any booked and paid breakfast will be refunded, unless the cancellation is too late and
  breakfast is already prepared by TwoCooks. Even in the event of early departure, breakfast costs will only be refunded if the breakfast in question has not yet been prepared by TwoCooks.

 

House Rules

1. Arrival and departure

 • On the day of arrival, you are welcome in your accommodation between 3.30 pm and 6.30 pm. Arriving later is possible, but in consultation. Luggage can be brought earlier for us if this is possible.
 • On the day of departure, we would like to say goodbye before 10 am.
 • We will ask you to show your passport or proof of identity for identification. We will make a copy of this which will be destroyed no later than 7 working days after your departure.
 • In case of early departure no refund will be made.

 

2. Your stay

 • Use of B&B Eikenlaan 12 by persons other than the tenants is not allowed.
 • We kindly ask you to handle the inventory and furniture properly during your stay.
 • We also kindly ask you not to cause any noise nuisance as we also live here as a family. This means that it must be quiet enough between 10 p.m. and 7 a.m. that the other residents do not experience any noise nuisance.
 • B&B Eikenlaan 12 is only accessible between 06:00 and 00:00. Other access times are in consultation.

3. Safety and Environment

 • Parking is free on site in front of the door.
 • You can deposit your waste separately in the appropriate waste bins.
 • A first aid kit is available (white box in the sauna room).
 • It is not possible to bring a pet
 • The B&B is completely non-smoking, also outside (in front of and next to the house).
 • The bedrooms are suitable for an overnight stay with a maximum of two people. It is not possible to add a cot.

 

If you have any questions about the above, you can always contact us.

Sincerely,
Stephan & Etha de Wit.

 

B&B Eikenlaan 12 in Genk

(Version 2.5 16/08/2022)

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Wir heißen Sie herzlich willkommen bei B&B Eikenlaan 12 und bitten Sie, sich mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut zu machen.

1. Allgemeines

 • Stephan de Wit ist Eigentümer und Manager von B&B Eikenlaan 12. Der Besitzer kann durch ein Familienmitglied oder einen Bekannten ersetzt werden, wenn dies aufgrund der Umstände erforderlich ist.
 • Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Nutzer von B&B Eikenlaan 12, Eikenlaan 12 in Genk (Belgien).
 • Bei Abschluss eines Mietvertrages treten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft.
 • Eine Kopie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird den Benutzern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
 • Mieter müssen einen festen Wohnsitz oder Wohnsitz haben und mindestens 21 Jahre alt sein.
 • Der Administrator haftet nicht für Schäden, Verlust oder Diebstahl von Eigentum der Nutzer. Im Streitfall gehen alle (Rechts-)Kosten zu Lasten der Nutzer.
 • Alle Risiken im Zusammenhang mit einem Aufenthalt im B&B Eikenlaan 12 gehen zu Lasten der Benutzer.
 • Beschädigungen und Verluste an beweglichen und unbeweglichen Sachen des Eigentümers müssen von den Nutzern während des Aufenthalts gemeldet und dem Eigentümer erstattet werden.
 • Gäste müssen den Anweisungen des Administrators folgen.
 • Der Verwalter kann Gästen den Zugang zum B&B Eikenlaan 12 im Falle eines Verstoßes gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und im Falle eines unangemessenen Verhaltens ohne weitere Benachrichtigung und Angabe von Gründen und ohne Rückerstattung der Unterkunft verweigern und/oder verweigern Kosten.
 • Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Verwaltung des Administrators, es sei denn, die Nutzer können das Gegenteil beweisen.
 • Gäste des B&B Eikenlaan 12 müssen sich an die untenstehende Hausordnung halten.

2. Reservierung und Bestätigung

 • Der Mietvertrag kann (je nach Verfügbarkeit) per E-Mail oder über das Reservierungsformular auf der Website (www.bnbeikenlaan12.be) oder über andere Buchungskanäle abgeschlossen werden.
 • Nach Erhalt Ihrer Reservierungsanfrage sendet B&B Eikenlaan 12 eine Bestätigung per E-Mail mit einer Zahlungsaufforderung. In diesem Moment ist die Reservierung “in Option” und die von Ihnen gewählten Tage werden für Sie freigehalten. Wenn die Zahlung innerhalb der festgelegten Frist bei B&B Eikenlaan 12 eingeht, ist die Reservierung endgültig. Sie werden per E-Mail benachrichtigt. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der angegebenen Frist, verfallen die Option und die Reservierungsanfrage.
 • Zu bestimmten Zeiten ist es möglich, direkt bei der Buchung über die Website (www.bnbeikenlaan12.be) zu bezahlen. Die direkte Zahlung macht die Buchung nicht endgültig, da B&B Eikenlaan 12 immer noch die Möglichkeit hat, die Buchung nicht anzunehmen. In diesem Fall wird der gezahlte Betrag in voller Höhe ohne Abzug von Kosten schnellstmöglich auf das Konto zurückerstattet, von dem die Zahlung geleistet wurde. Bei einer Zahlung über Mollie von einem belgischen Konto aus ist für uns nicht ersichtlich, von welchem ​​belgischen Konto die Zahlung erfolgt ist. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, Ihre IBAN-Kontonummer anzugeben.
 • Das Reservierungsformular der Website verweist auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

3. Zahlung

 • Alle Übernachtungskosten müssen innerhalb von 7 Tagen nach der Reservierungsanfrage auf die Kontonummer IBAN BE17973175636621 / BIC ARSPBE22 bezahlt werden.
 • In Ausnahmefällen und nur nach Absprache können die Übernachtungskosten bei der Ankunft in bar oder über Payconic bezahlt werden.
 • Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Website unter “Preise”.
 • Wir erheben unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Kaution in Höhe von 75 €. Diese wird vorab mit dem Mietpreis verrechnet. Nach Überprüfung der Unterkunft wird die Kaution spätestens 5 Werktage nach Ihrer Abreise auf Ihr Konto (dasselbe Konto, mit dem die Miete bezahlt wurde) zurückerstattet.
 • Wenn Sie Ihren Aufenthalt und Ihre Kaution bei der Ankunft bezahlt haben, müssen Sie das Kautionsformular mit Ihren Bankdaten ausfüllen, damit wir die Kaution auf Ihr Konto zurückerstatten können.

4. Frühstück

 • Das Frühstück kann optional in Form eines Luxus-Frühstückskorbs gebucht werden. Dieser Frühstückskorb wird nicht von uns bereitgestellt, sondern von TwoCooks in Genk.
  B&B Eikenlaan 12, also geben Sie Ihre Bestellung nur als Gast bei TwoCooks weiter und überweisen Sie Ihre Zahlung für das Frühstück an TwoCooks. Daher kann B&B Eikenlaan 12 weder für den Inhalt noch für die Pflege des Frühstückskorbs haftbar gemacht werden. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass wir als B&B Eikenlaan 12 alles tun werden, um die Bestellung und Lieferung des Frühstücks für Sie so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten. Und ggf. durch Vermittlung bei Beschwerden über die Betreuung und Lieferung des Frühstücks.
 • Die Gäste sind dafür verantwortlich, sie über Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Diäten zu informieren.

 5. Stornierung

 • Wir verstehen, dass es immer unvorhergesehene Umstände geben kann, die Sie daran hindern, zu kommen. Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, uns dies schnellstmöglich zu melden.
 • Bei rechtzeitiger Stornierung bis 30 Tage vor Beginn erfolgt eine volle Rückerstattung. Danach erfolgt keine Rückerstattung. Wir empfehlen Ihnen daher, den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung in Betracht zu ziehen, falls Sie noch keine haben.
 • Im Falle einer Stornierung (einschließlich innerhalb von 30 Tagen) wird die Anzahlung so schnell wie möglich nach der Stornierung zurückerstattet.
 • Im Falle einer Stornierung wird das gebuchte und bezahlte Frühstück zurückerstattet, es sei denn, die Stornierung erfolgt zu spät und
  Das Frühstück wird bereits von TwoCooks zubereitet. Auch bei vorzeitiger Abreise werden die Frühstückskosten nur dann erstattet, wenn das betreffende Frühstück noch nicht von TwoCooks zubereitet wurde.

 

Hausordnung

1. An- und Abreise

 • Am Anreisetag sind Sie zwischen 15:30 und 18:30 Uhr in Ihrer Unterkunft willkommen. Eine spätere Anreise ist möglich, jedoch nach Absprache. Gepäck kann früher für uns gebracht werden, wenn dies möglich ist.
 • Am Abreisetag möchten wir uns vor 10 Uhr verabschieden.
 • Wir werden Sie bitten, Ihren Reisepass oder Identitätsnachweis zur Identifizierung vorzulegen. Wir erstellen davon eine Kopie, die spätestens 7 Werktage nach Ihrer Abreise vernichtet wird.
 • Bei vorzeitiger Abreise erfolgt keine Rückerstattung.

 

2. Ihr Aufenthalt

 • Die Nutzung des B&B Eikenlaan 12 durch andere Personen als die Mieter ist nicht gestattet.
 • Wir bitten Sie, während Ihres Aufenthaltes sorgsam mit Inventar und Mobiliar umzugehen.
 • Außerdem bitten wir Sie, keine Lärmbelästigung zu verursachen, da wir hier auch als Familie leben. Das bedeutet, dass es zwischen 22:00 und 7:00 Uhr so ​​leise sein muss, dass die anderen Bewohner keine Lärmbelästigung erfahren.
 • B&B Eikenlaan 12 ist nur zwischen 06:00 und 00:00 Uhr zugänglich. Andere Zugangszeiten sind in Absprache.

3. Sicherheit und Umwelt

 • Das Parken auf dem Gelände vor der Tür ist kostenlos.
 • Ihren Müll können Sie separat in die dafür vorgesehenen Mülltonnen entsorgen.
 • Ein Erste-Hilfe-Kasten ist vorhanden (weißer Kasten im Saunaraum).
 • Es ist nicht möglich, ein Haustier mitzubringen
 • Das B&B ist komplett rauchfrei, auch außerhalb (vor und neben dem Haus).
 • Die Schlafzimmer sind für eine Übernachtung mit maximal zwei Personen geeignet. Es ist nicht möglich, ein Kinderbett hinzuzufügen.

 

Wenn Sie Fragen zu den oben genannten Punkten haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Stephan & Etha de Wit.

 

B&B Eikenlaan 12 à Genk

(Version 2.5 16/08/2022)

Conditions d’utilisation 

Nous vous souhaitons la bienvenue au B&B Eikenlaan 12 et vous demandons de vous familiariser avec les présentes conditions générales.

1. Général

 • Stephan de Wit est le propriétaire et le gérant du B&B Eikenlaan 12. Le propriétaire peut être remplacé par un membre de la famille ou une connaissance, si cela est nécessaire en raison des circonstances.
 • Ces conditions générales s’appliquent à tous les utilisateurs du B&B Eikenlaan 12, situé à Eikenlaan 12 à Genk (Belgique).
 • Lors de la conclusion d’un contrat de location, les présentes conditions générales entrent en vigueur.
 • Une copie des présentes conditions générales sera fournie gratuitement aux utilisateurs sur demande.
 • Les locataires doivent avoir un lieu de résidence permanent ou une résidence et être âgés d’au moins 21 ans.
 • L’administrateur n’est pas responsable des dommages, pertes ou vols de biens des utilisateurs. En cas de litige, tous les frais (juridiques) sont à la charge des utilisateurs.
 • Tous les risques liés à un séjour au B&B Eikenlaan 12 sont à la charge des utilisateurs.
 • Les dommages et pertes de biens mobiliers et immobiliers du propriétaire doivent être signalés par les utilisateurs pendant le séjour et remboursés au propriétaire.
 • Les invités doivent suivre les instructions de l’administrateur.
 • Le gestionnaire peut refuser et/ou refuser aux clients l’accès au B&B Eikenlaan 12 en cas de violation des présentes conditions générales et en cas de comportement inapproprié, sans autre notification ni indication de motifs et sans remboursement de l’hébergement coûts.
 • L’administration de l’administrateur est décisive en cas de divergence d’opinion, à moins que les utilisateurs ne puissent prouver le contraire.
 • Les clients du B&B Eikenlaan 12 doivent respecter le règlement intérieur ci-dessous.

2. Réservation et confirmation

 • Le contrat de location peut être conclu (sous réserve de disponibilité) par e-mail ou via le formulaire de réservation sur le site Web (www.bnbeikenlaan12.be) ou via d’autres canaux de réservation.
 • Après réception de votre demande de réservation, le B&B Eikenlaan 12 vous enverra une confirmation par e-mail avec une demande de paiement. A ce moment la réservation est “en option” et les jours que vous avez choisis vous resteront libres. Si le paiement est reçu par le B&B Eikenlaan 12 dans le délai fixé, la réservation est définitive. Vous serez averti par e-mail. Si le paiement n’est pas reçu dans le délai spécifié, l’option et la demande de réservation expireront.
 • À certains moments, il sera possible de payer directement lors de la réservation via le site Web (www.bnbeikenlaan12.be). Le paiement direct ne rend pas la réservation définitive car le B&B Eikenlaan 12 a toujours la possibilité de ne pas accepter la réservation. Dans ce cas, le montant payé sera remboursé intégralement sans déduction de frais dans les meilleurs délais sur le compte à partir duquel le paiement a été effectué. Dans le cas d’un paiement via Mollie à partir d’un compte belge, nous ne voyons pas de quel compte belge le paiement a été effectué. Dans ce cas, il vous sera demandé de fournir votre numéro de compte IBAN.
 • Le formulaire de réservation du site Web fait référence aux présentes conditions générales.

3. Paiement

 • Tous les frais d’hébergement doivent être payés dans les 7 jours suivant la demande de réservation sur le numéro de compte bancaire IBAN BE17973175636621 / BIC ARSPBE22.
 • Dans des cas exceptionnels et uniquement après consultation, les frais d’hébergement peuvent être payés à l’arrivée en espèces ou via Payconic.
 • Les tarifs actuels peuvent être consultés sous “Prix” sur notre site Web.
 • Nous utilisons une caution de 75 € quelle que soit la durée de votre séjour. Ce sera facturé à l’avance avec le prix de la location. Après vérification du logement, la caution sera remboursée sur votre compte (le même compte avec lequel le loyer a été payé) au plus tard 5 jours ouvrables après votre départ.
 • Si vous avez réglé votre séjour et l’acompte à votre arrivée, vous devez remplir le formulaire d’acompte avec vos coordonnées bancaires afin que nous puissions vous rembourser l’acompte sur votre compte.

4. Petit déjeuner

 • Le petit-déjeuner peut éventuellement être réservé sous la forme d’un panier petit-déjeuner de luxe. Ce panier petit-déjeuner n’est pas fourni par nous-mêmes, mais fourni par TwoCooks à Genk.
  B&B Eikenlaan 12, donc uniquement en passant votre commande en tant qu’invité chez TwoCooks et en transférant votre paiement pour le petit-déjeuner à TwoCooks. Par conséquent, le B&B Eikenlaan 12 ne peut être tenu responsable à la fois du contenu et de l’entretien du panier petit-déjeuner. Cela ne change rien au fait que nous, en tant que B&B Eikenlaan 12, ferons tout notre possible pour rendre la commande et la livraison du petit-déjeuner aussi agréables et faciles que possible pour vous. Et éventuellement en faisant office de médiateur en cas de réclamations concernant la prise en charge et la livraison du petit-déjeuner.
 • Les clients sont tenus de les informer de toute allergie, intolérance alimentaire ou régime alimentaire.

 5. Annulation

 • Nous comprenons qu’il peut toujours y avoir des circonstances imprévues qui vous empêchent de venir. Si tel est le cas, nous vous prions de bien vouloir nous le signaler dès que possible.
 • En cas d’annulation dans les délais jusqu’à 30 jours avant la date de début, un remboursement complet sera effectué. Après cela, aucun remboursement ne sera effectué. Nous vous conseillons donc d’envisager de souscrire une assurance annulation, si vous n’en avez pas déjà une.
 • En cas d’annulation (y compris à moins de 30 jours), l’acompte sera restitué dans les meilleurs délais après l’annulation.
 • En cas d’annulation, tout petit-déjeuner réservé et payé sera remboursé, sauf si l’annulation est trop tardive et
  le petit déjeuner est déjà préparé par TwoCooks. Même en cas de départ anticipé, les frais de petit-déjeuner ne seront remboursés que si le petit-déjeuner en question n’a pas encore été préparé par TwoCooks.

 

Règles de la maison

1. Arrivée et départ

 • Le jour de votre arrivée, vous êtes accueilli dans votre logement entre 15h30 et 18h30. Arriver plus tard est possible, mais en concertation. Les bagages peuvent nous être apportés plus tôt si cela est possible.
 • Le jour du départ, nous aimerions dire au revoir avant 10h.
 • Nous vous demanderons de présenter votre passeport ou une pièce d’identité pour vous identifier. Nous en ferons une copie qui sera détruite au plus tard 7 jours ouvrés après votre départ.
 • En cas de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué.

 

2. Votre séjour

 • L’utilisation du B&B Eikenlaan 12 par des personnes autres que les locataires n’est pas autorisée.
 • Nous vous prions de bien vouloir gérer l’inventaire et le mobilier correctement pendant votre séjour.
 • Nous vous prions également de ne pas causer de nuisances sonores car nous vivons également ici en famille. Cela signifie qu’il doit être suffisamment calme entre 22h et 7h pour que les autres résidents ne subissent aucune nuisance sonore.
 • Le B&B Eikenlaan 12 n’est accessible qu’entre 6h00 et minuit. D’autres horaires d’accès sont en consultation.

3. Sécurité et environnement

 • Le stationnement est gratuit sur place devant la porte.
 • Vous pouvez déposer vos déchets séparément dans les poubelles appropriées.
 • Une trousse de secours est disponible (boîte blanche dans le sauna).
 • Il n’est pas possible d’amener un animal de compagnie
 • Le B&B est entièrement non-fumeur, également à l’extérieur (devant et à côté de la maison).
 • Les chambres sont adaptées pour un séjour d’une nuit avec un maximum de deux personnes. Il n’est pas possible d’ajouter un lit bébé.

 

Si vous avez des questions sur ce qui précède, vous pouvez toujours nous contacter.

Cordialement,
Stephan & Etha de Wit.

 

NederlandsEnglishFrançaisDeutsch